ROOT

Моля, отворете тук прикачените образци за кандидатстване за работа, попълнете ги коректно на български език и набавете необходимите задължителни документи, изброени в образец „Заявление”.

Образец „Служебна бележка” се попълва и заверява от личен лекар.