Стипендиантска програма

Стипендиантската програма на „АРСЕНАЛ” АД е част от фирмената политика за привличане на млади специалисти, на които осигурява възможност за развитие и постигане на високи степени в професионалната реализация.

За стипендиантската програма могат да кандидатстват студенти обучаващи се  в редовна форма на инженерните специалности на  Технически Университет - София и Технически Университет -Габрово, както и инженерно-химични и физични дисциплини на Химико Технологичен и Металургичен Университет-София, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, имащи приложение във фирмата.

С предимство се разглеждат молбите на завършилите средното си образование ученици от казанлъшките училища, независимо от профила им, и приети за студенти.

За периода на обучение фирмата осигурява месечни стипендии на студентите до 500 лева и изплаща техните семестриални такси (сумарно до 6000 лева годишно според успеха). Тези суми представляват значително перо за бюджета на всяко семейство със студент-стипендиант. На арсеналските стипендианти се осигурява възможност  за провеждане и на платени студентски стажове във фирмата. Допълнително предимство е възможността за продължаване на образованието в магистърска степен, включително и в европейски университети, по определени от дружеството специалности.

След завършване на висшето си образование всички стипендианти ще имат осигурено работно място по специалността във фирмата, гарантирано от двустранно подписан договор.


СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА ЗА учебната 2023/2024 г.

„Арсенал“ АД определи пълни стипендиантски програми по следните професионални направления от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (редовно обучение):

5.1. Машинно инженерство - 3 броя

5.2 Електротехника, електроника и автоматика - 2 броя

5.3 Комуникационна и компютърна техника - 1 брой

5.9 Металургия  - 1 брой

5.10 Химични технологии - 3 броя    

Кандидатите за участие в стипендиантската програма може да подадат молба в отдел „Кадри“, на E-адрес: kadri@arsenal-bg.com или на пощенски адрес бул. ”Розова Долина” №100, гр. Казанлък, п.к. 6100; тел. 0431/6-31-33, като приложат удостоверение за записване от съответния ВУЗ.

„Арсенал“ АД осигурява финансова подкрепа, покриваща семестриалните такси, и месечни стипендии до 500 лв.


Срок за подаване: 31.08.2023 г.

Обявяване на класирането: 10.09.2023 г.