Стипендиантска програма

„АРСЕНАЛ” АД - КАЗАНЛЪК

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА

Стипендиантската програма на „АРСЕНАЛ” АД е част от фирмената политика за привличане на млади специалисти, на които осигурява възможност за развитие и постигане на високи степени в професионалната реализация.

За стипендиантската програма могат да кандидатстват студенти обучаващи се  в редовна форма на инженерните специалности на  Технически Университет - София и Технически Университет - Габрово, както и инженерно-химични и физични дисциплини на Химико Технологичен и Металургичен Университет-София, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, имащи приложение във фирмата.

С предимство се разглеждат молбите на завършилите средното си образование ученици от казанлъшките училища, независимо от профила им, и приети за студенти.

За периода на обучение фирмата осигурява месечни стипендии на студентите до 500 лева и изплаща техните семестриални такси (сумарно до 6000 лева годишно според успеха). Тези суми представляват значително перо за бюджета на всяко семейство със студент-стипендиант. На арсеналските стипендианти се осигурява възможност  за провеждане и на платени студентски стажове във фирмата. Допълнително предимство е възможността за продължаване на образованието в магистърска степен, включително и в европейски университети, по определени от дружеството специалности.

След завършване на висшето си образование всички стипендианти ще имат осигурено работно място по специалността във фирмата, гарантирано от двустранно подписан договор, с ангажимент за работа в компанията за срок от 5 години.

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА ЗА учебната 2024/2025 г.

„Арсенал“ АД определи пълни стипендиантски програми по следните професионални направления от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (редовно обучение):

5.1. Машинно инженерство - 3 броя

5.2 Електротехника, електроника и автоматика - 2 броя

5.3 Комуникационна и компютърна техника - 1 брой

5.9 Металургия  - 1 брой

5.10 Химични технологии - 5 броя    

Кандидатите за участие в стипендиантската програма може да подадат молба в отдел „Кадри“,

на E-адрес: kadri@arsenal-bg.com

или на пощенски адрес бул. ”Розова Долина” №100, гр. Казанлък, п.к. 6100;

тел. 0431/6-31-33, като приложат удостоверение за записване от съответния ВУЗ.

 

Срок за подаване: 30.08.2024 г.

Обявяване на класирането: 10.09.2024 г.
„Арсенал“ АД – КАЗАНЛЪК

 обявява конкурс

за обучение в Чешката република

 

„Арсенал“ АД , гр. Казанлък, обявява конкурс за двугодишно редовно обучение в реномиран университет в Чешката република по специалност „Инженерство по високоенергийни материали“ на образователна степен „Магистър“

За участие в конкурса в срок до 29.03.2024 г. да се представят следните документи:

  1. Копие от диплома на образователна степен „Бакалавър“ в областта на химичните науки.
  2. Знания по английски език потвърдени със сертификат минимум на ниво  CEFR B2.


Фирма „Арсенал“ АД поема разходите за:

  • Такси за обучение;
  • Такси за общежитие;
  •  Стипендии според успеха (до 1000 евро).

С кандидатите ще се проведе събеседване и при одобрение от Арсенал и университета ще предложим договор с клауза за работа във фирмата за срок от пет години след успешно дипломиране.

 

Кандидатите за участие може да подадат молба документи в отдел „Кадри“,

на E-адрес: kadri@arsenal-bg.com, officetd@arsenal-bg.com  или  0431/6-31-33

 

Срок за подаване: 29.03.2024 г.

Обявяване на класирането: 10.04.2024 г.