COMPONENTS FOR AMMUNITION

Percussion Primers

COMPONENTS FOR AMMUNITION

They are intended for:
-   small arms ammunition

PERCUSSION PRIMERS TYPE „BOXER“ FOR SMALL ARMS AMMUNITION
КАПСУЛ-ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ ТИП „БОКСЕР“ ЗА СТРЕЛКОВИ БОЕПРИПАСИ

DESIGNATION

ОБОЗНАЧЕНИЕ

OUTER DIAMETER/mm/

ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР/mm/

BASE THICKNESS /mm/

ДЕБЕЛИНА HA ДЪНОТО /mm/

HEIGHT/mm/

ВИСОЧИНА/mm/

MATERIAL

МАТЕРИАЛ

COLOUR

ЦВЯТ

WEIGHT /g/

МАСА НА ТЕЖЕСТТА /g/

SENSITIVITY /mm/

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ /mm/

INSENSITIVITY/mm/

НЕЧУВСТВИТЕЛНОСТ/mm/

PACKING (CARDBOARD B0X)

0ПAKOBKA (КАРТОНЕНА КУТИЯ)

APPLICATION

ПРИЛОЖЕНИЕ

CUP/ЧАШКА ANVIL/НАКОВАПНЯ
FOR 9 mm „PARABELLUM“ ЗА 9 мм „ ПАРАБЕЛУМ" 4.48 0.46 3.1 BRASS МЕСИНГ BRASS МЕСИНГ RED ЧЕРВЕН 112 200 35 1500 pcs. /6р./ HESO, HE84LD, HE70LD, 9x19 mm
FOR 7.62 mm CARTRIDGE ЗА 7.62 мм ПАТРОН 5.38 0.69 3.3 BRASS МЕСИНГ BRASS МЕСИНГ RED ЧЕРВЕН 112 350 50 1 000 pcs. /бр./ 7.62x51 mm, 7.62x39 mm, 7.62x63 mm
FOR 5.56 mm CARTRIDGE ЗА 5.56 мм ПАТРОН 4.48 0.63 3.1 BRASS МЕСИНГ BRASS МЕСИНГ GREEN ЗЕЛЕН 112 305 30 2 000 pcs. /бр./ 5.56x45 mm

PERCUSSION PRIMERS POR BERDAN SMALL ARMS AMMUNITION
КАПСУЛ - ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ ЗА СТРЕЛКОВИ БОЕПРИПАСИ ТИП „БЕРДАН"

DESIGNATION

ОБОЗНАЧЕНИЕ

OUTER DIAMETER/mm/

ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР/mm/

BASE THICKNESS /mm/

ДЕБЕЛИНА HA ДЪНОТО /mm/

HEIGHT/mm/

ВИСОЧИНА/mm/

MATERIAL

МАТЕРИАЛ

COMPOSITION

СЪСТАВ

COLOUR

ЦВЯТ

WEIGHT /g/

МАСА НА ТЕЖЕСТТА /g/

SENSITIVITY /mm/

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ /mm/

INSENSITIVITY/mm/

НЕЧУВСТВИТЕЛНОСТ/mm/

PACKING (CARDBOARD B0X)

0ПAKOBKA (КАРТОНЕНА КУТИЯ)

APPLICATION

ПРИЛОЖЕНИЕ

CARTRIDGE, MODEL 43 ЗА 7.62 мм ПАТРОН, ОБР. 43 Г. 5.55 0.63 2.65 BRASS МЕСИНГ CORROSIVE КОРОДИ РАЩ SILVERISH СРЕБРИСТ 250 220 1ОО 1250 pCS./бр./ 7.62x39 mm

FOR 7.62 mm CARTRIDGE, MODEL 43

ЗА 7.62 мм ПАТРОН, ОБР. 43 Г.

5.55

0.63

2.65

BRASS

МЕСИНГ

NON-CORROSIVE Н ЕКО РОДИ РАЩ

GREEN

ЗЕЛЕН

250

220

1 ОО

1250 pcs. /бр./

7.62x39 mm

FOR 9 mm PISTOL CARTRIDGE

ЗА 9 мм ПИСТОЛЕТЕН ПАТРОН

5.06

0.46

2.79

BRASS

МЕСИНГ

CORROSIVE КОРОДИ РАЩ

SILVERISH

СРЕБРИСТ

200

1 40

30

1 500 pcs. /бр./

9x1 8 mm

FOR 9 mm PISTOL CARTRIDGE

ЗА 9 мм ПИСТОЛЕТЕН ПАТРОН

5.06

0.46

2.79

BRASS

МЕСИНГ

NON-CORROSIVE Н ЕКО РОДИ РАЩ

RED

ЧЕРВЕН

200

1 40

30

1500 pcs. /бр./

9x1 8 mm

FOR 7.62 mm RIFLE CARTRIDGE, IVIODEL 30 ЗА 7.62 мм ВИНТОВЪЧЕН ПАТРОН, ОБР. 30 Г.

6.55

0.69

2.92

BRASS

МЕСИНГ

CORROSIVE КОРОДИ РАЩ

SILVERISH

СРЕБРИСТ

307

350

1 ОО

1 000 pcs. /бр./

7.62x54 mm

FOR 7.62 mm RIFLE CARTRIDGE, MODEL 30 ЗА 7.62 мм ВИНТОВЪЧЕН ПАТРОН, ОБР. 30 Г.

6.55

0.69

2.92

BRASS

МЕСИНГ

NON-CORROSIVE

НЕКОРОДИРАЩ

GREEN

ЗЕЛЕН

307

350

1 ОО

1 000 pcs. /бр./

7.62x54 mm

FOR 5.45 mm CARTRIDGE ЗА 5.45 мм ПАТРОН

5.06

0.63

2.7

BRASS

МЕСИНГ

NON-CORROSIVE

НЕКОРОДИРАЩ

SILVERISH

СРЕБРИСТ

250

240

1 ОО

1 500 pcs. /бр./

5.45x39.5 mm

FOR LARGE-CALIBRE CARTRIDGE ЗА ЕДРО КАЛ И БР Е Н

9.07

0.9

4.1 5

BRASS

МЕСИНГ

CORROSIVE КОРОДИ РАЩ

SILVERISH

СРЕБРИСТ

307

450

1 ОО

600 pCS. /бр./

1 2.7x1 07 mm

PERCUSSION PRIMERS FOR ARTILLERY AND OTHER TYPES OF AMMUNITION
КАПСУЛ ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ ЗА АРТИЛЕРИЙСКИ И ДРУГИ БОЕПРИПАСИ

DESIGNATION ОБОЗНАЧЕНИЕ

OUTER DIAMETER/mm/

ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР /mm/

HEIGHT /mm/

ВИСОЧИНА /mm/

MATERIAL

МАТЕРИАЛ

COATING

ПОКРИТИЕ

SENSITIVITY /mm/

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ /mm/

INSENSITIVITY /mm/

НЕЧУВСТВИТЕЛНОСТ /mm/

PACKING (CARDBOARD BOX/pcs.)

ОПАКОВКА (КАРТОНЕНА КУТИЯ/бр.)

APPLICATION

ПРИЛОЖЕНИЕ

CUP

ЧАШКА

CAP

КАПАЧКА

ANVIL

НАКО ВАЛНЯ

WEIGHT /g/ МАСА HA ТЕЖЕСТТА /g/

HEIGHT /mm/ ВИСОЧИНА /mm/

WEIGHT /g/ MACA HA ТЕЖЕСТТА /g/

HEIGHT /mm/

ВИСОЧИНА /mm/

 

MD-5 /МД-5/

3.85

4

COPPER

МЕД

COPPER

МЕД

-

NICKEL

НИКЕЛ

200

55

1OO

5

543

PG-7/ПГ-7/, PG-9/ПГ-д/, М-12/М-12/, PG-1 5/ПГ-1 5/, RV-1/PB-1/, 0FZ-2M/003-2M/, OFZ-5M/OCD3-5M/

MG-S /М Г-8/,№ 1

3.05

3.2

COPPER

МЕД

COPPER

МЕД

-

NICKEL

НИКЕЛ

200

50

1 OO

5

960

PG-7/nr-7/, MGZ-57/M ГЗ-57/, РТМ-80Р /ПТМ-80П/, VUBS-1 М/ВУБС-1 М,

ВМГ-К, ВМГ-П, MG-25/МГ-25/, MGZ-37/MI"3-37/, А-670М


NO. 2
"K"

"D"

/NO. 2 /
"K"

"Д"

3.85

3.85

4

COPPER

МЕД

COPPER

МЕД

-

NICKEL

НИКЕЛ

200

50

60
100

100
5

5
543

543

UZM/УЗМ/, PG-9/П Г-9/, PG-1 5/ПГ-1 5/

T-5 /Т-5/

4.25

4.6

COPPER

МЕД

COPPER

МЕД

-

NICKEL

НИКЕЛ

200

60

100

5

300

M RV-U/M Р В-У/

B-37 /Б-37/

3.05

2.25

COPPER

МЕД

COPPER

МЕД

-

NICKEL

НИКЕЛ

1 ОО

1 OO

100

5

543

MGZ-57/M ГЗ-57/, Б-37

№1 D /№ 1 Д/

3.05

3.2

COPPER

МЕД

COPPER

МЕД

 

NICKEL

НИКЕЛ

200

60

100

5

960

KV-3V /КВ-ЗВ/

3.85

4.2

COPPER

МЕД

ALUMINIUM

АЛУМИНИЙ

-

NICKEL

НИКЕЛ

1 ОО

80

100

5

543

UZRGM/УЗРГМ/, MG-25/MГ-25/, ДВМ А-670М/А-670М/, FD-1 , ITF-1

RGM /РГМ/

6.1

3.05

COPPER

МЕД

COPPER

МЕД

-

NICKEL

НИКЕЛ

200

40

100

5

300

RGM-2/PTM-2/, V-429/B-429/, V-429E/B-429E/ АМ-А/АМ-А/, MDV-2/MflB-2/, VUBS-1 М/ВУБС-1 М

OF HIGH STABILITY C ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ

9.07

4.35

BRASS

МЕСИНГ

COPPER

МЕД

307

450

307

1 OO

300

23 mm BZA/23 mm БЗА/

5 U /5У/

5.9

2.55

COPPER

МЕД

-

BRASS

МЕСИНГ

-

388

1 OO

388

20

1 000

GUV-7/FYB-7/, RG М-2/РГМ-2/, В-1 5 /Б-1 5/, GPV/ГПВ/

KV-N-1 /КВ-Н-1/

3.05

3.2

COPPER

МЕД

ALUMINIUM

АЛУМИНИЙ

-

NICKEL

НИКЕЛ

20

1 OO

20

5

960

RPG-22/РП Г-22/

No. 3

1 0.54

7.25

BRASS

МЕСИНГ

BRASS

МЕСИНГ

BRASS

МЕСИНГ

2000

1 OO

2000

20

1 70

23mm rounds /23mm изстрели/

КВ-3-1

1 0.54

9.3

BRASS

МЕСИНГ

BRASS

МЕСИНГ

BRASS

МЕСИНГ

-

2000

1 OO

2000

20

85

30mm rounds /30mm изстрели/

KVM-3 /квм-з/

7.27

5.67

7.85

BRASS

МЕСИНГ

COPPER

МЕД

BRASS

МЕСИНГ

-

307

80

307

5

1 ОО

82 mm, 120 mm MORTAR BOMBS /МИНИ/, PG-7/ПГ-7/, 26 mm SIGNAL CARTRIDGES/СИГНАЛНИ ПАТРОНИ/, VOG-25/BOr-25/, УОС-251/ВОГ-25И/,

7PI 8/7П1 8/, 30 mm 10-30/30 mm И0-30/

KV-1 1 /КВ-1 1/

5.72

5.25

COPPER

МЕД

-

-

-

200

80

200

5

500

SM-1/CM-1/

SCRATCH TYPE ДРАСКАТ ЕЛЕН

5.34

5.5

COPPER

МЕД

-

-

-

-

-

-

-

500

30 and 40 mm SIGNAL FLARES 30 и 40 mm СИГНАЛНИ РАКЕТИ

ZTP/зтп/

5.32

7.35

COPPER

МЕД

-

-

-

-

-

-

-

300

ZTP/ЗТП/

PERCUSSION PRIMERS FOR HUNTING CARTRIDGES
КАПСУЛ - ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ ЗА ЛОВНИ БОЕПРИПАСИ

DESIGNATION

ОБОЗНАЧЕНИЕ

DIAMETER /mm/

ДИАМЕТЪР /mm/

CIRCUMFERENCE DIAMETER/mm/

ДИАМЕТЪР ПЕРИФЕРИЯ/mm/

Height/mm/

Височина/mm/

Material

Материал

SENSITIVITY /mm/

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ /mm/

INSENSITIVITY /mm/

НЕ ЧУВСТВИТЕЛНОСТ /mm/

PACKING (CARDBOARD BOX)

ОПАКОВКА (КАРТОНЕНА КУТИЯ)

APPLICATION

ПРИЛОЖЕНИЕ

CUP

ЧАШКА

CAP

КАПАЧКА

ANVIL

НАКОВАЛНЯ

WEIGHT /g/

МАСА НА ТЕЖЕСТТА /g/

HEIGHT /mm/

ВИСОЧИНА /mm/

WEIGHT /g/

МАСА НА ТЕЖЕСТТА /g/

HEIGHT /mm/

ВИСОЧИНА /mm/

„GEVELOT“ „ЖЕВЕЛО“

5.67 7.27 7

BRASS

МЕСИНГ

COPPER PLATED STEEL

СТОМАНА ПОМЕДНЕНА

BRASS

МЕСИНГ

307 80 307 5 50, 100, 500

HUNTING CARTRIDGES GAUGE 1 2,1 6

ЛОВНИ ПАТРОНИ КАЛ. 1 2,1 6

„WINCHESTER“ „УИНЧ ЕСТЕР“

5.67 7.27 7

BRASS

МЕСИНГ

COPPER PLATED STEEL

СТОМАНА ПОМЕДНЕНА

BRASS

МЕСИНГ

307 55 307 5 100, 500

HUNTING CARTRIDGES 1ОО, 500GAUGE 12, 16, .41О

ЛОВНИ ПАТРОНИ КАЛ. 12, 16, .41О